AktualityValná hromada akcionářů

Představenstvo akciové společnosti

 

DIOSS NÝŘANY a.s.

IČ 252 44 451, se sídlem 330 23 Přehýšov č. p. 251

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 852

(dále jen „Společnost“)

 

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 25.04.2024 v 11,00 hodin

 

místo konání: Zasedací místnost vedení společnosti DIOSS NÝŘANY a.s., Přehýšov č.p.  251

 

Pořad jednání:

 

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů valné hromady.
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, projednání řádné účetní závěrky za rok 2023, včetně zprávy auditora o jejím ověření. Předložení návrhu představenstva na vypořádání a rozdělení zisku za rok 2023.
  3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně stanoviska k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
  4. Rozhodnutí o schválení roční účetní závěrky za rok 2023.
  5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023.
  6. Určení a schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky za rok 2024.
  7. Odvolání členů dozorčí rady.
  8. Volba členů dozorčí rady.
  9. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce u nově zvolených členů dozorčí rady.
  10. Závěr valné hromady.

 

Práva účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře mají vlastníci účastnických cenných papírů společnosti (dále jen též „akcionáři Společnosti“), kteří jsou zapsáni v Seznamu akcionářů, který vede společnost.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10,30 hodin v místnosti konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené písemné plné moci.

Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti. Právnické osoby se při prezenci prokáží platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším tři měsíce, statutární zástupci platným průkazem totožnosti a zplnomocnění zástupci plnou mocí a platným průkazem totožnosti.

Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty vlastněných akcií představuje jeden hlas.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

Každý akcionář obdrží pozvánku na valnou hromadu i projednávané dokumenty:

roční účetní závěrku za rok 2023 ověřenou auditorem, výroční zprávu a návrh na rozdělení zisku za rok 2023.

Výše uvedené dokumenty jsou pro akcionáře přístupné rovněž v sídle společnosti (sekretariát generálního ředitele) ve lhůtě pro svolání valné hromady, každý pracovní den od 8,00 hod. do 12,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Jestliže akcionáři hodlají uplatnit právo na vysvětlení, nebo právo uplatnit návrhy a protinávrhy k návrhům usnesení, musí tak učinit způsobem a v termínu podle ustanovení § 357 - § 363 a § 369 Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“).

 

 

V Přehýšově dne 29.02.2024.

 

Za Představenstvo Společnosti

DIOSS NÝŘANY a.s.

 

 

 

Ing. Igor Blažek                                                                     Tomáš Aulík

předseda představenstva                                                     místopředseda představenstva

 Pořízení nové CNC frézky

FRÉZOVACÍ A VRTACÍ CENTRUM MCV 1100 QUICK je určeno pro vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání závitů a frézování ve větších a tvarově složitých dílcích. Automatická výměna nástrojů ze zásobníku umožňuje práci v automatickém cyklu. Posuvy křížového stolu a vřeteníku lze využívat současně. S použitím zvláštního příslušenství stroj umožňuje obrábění dílců ze čtyř stran, obrábění šroubovic a použití produktivních nástrojů s přívodem chladicí kapaliny středem. 

Podívejte se na více informací.30 let Diossu

V Diossu vychází každý měsic interní Dioss noviny, které jsou určené pouze pro naše zaměstnance. K výročí 30 letům existence firmy jsme vydali speciální číslo s časovou osou větších událostí, které se ve firmě staly. Toto speciální číslo si můžete prohlédnout.Snížení energetické náročnosti provozuNabídka volných výrobních kapacit

V současné době nabízíme volné výrobní kapacity těchto činností:
 
Práškové lakování s předúpravou zinečnatým fosfátem,
Elektroerozivní řezání,
CNC vertikální obrábění,
CNC soustružení.
 
 
V případě zájmu kontaktujte Obchodní úsek:
 
Ing. Jiří Bachmann (Ředitel obchodu a nákupu) – e-mail j.bachmann@dioss.cz , tel. +420 378 017 226 ,
Petr Zajíc (Obchodní a projektový manažer) – e-mail p.zajic@dioss.cz , tel. +420 378 017 240 ,
Andrea Hinterholzingerová (Obchodní referent) – e-mail a.hinterholzingerova@dioss.cz , tel. +420 378 017 211 .
Napište nám

Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy či poptávku.
Údaje označené hvězdičkou * jsou povinné.Kontakt

DIOSS NÝŘANY a.s.
Přehýšov 251
330 23 Přehýšov

+420 378 017 111
info@dioss.cz