AktualityValná hromada akcionářů

Představenstvo akciové společnosti

 

DIOSS NÝŘANY a.s.

IČ 252 44 451, se sídlem 330 23 Přehýšov č.p. 251

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 852

(dále jen „Společnost“)

 

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 27.04.2023 v 11,00 hodin

 

místo konání: Zasedací místnost vedení společnosti DIOSS NÝŘANY a.s., Přehýšov č.p. 251

 

Pořad jednání:

 

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů valné hromady.
 2. Projednání a schválení změn platných stanov společnosti ze dne 15.9.2022.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, projednání řádné účetní závěrky za rok 2022, včetně zprávy auditora o jejím ověření. Předložení návrhu představenstva na vypořádání a rozdělení zisku za rok 2022.
 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně stanoviska k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.
 5. Rozhodnutí o schválení roční účetní závěrky za rok 2022.
 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022.
 7. Určení a schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky za rok 2023.
 8. Odvolání člena dozorčí rady.
 9. Volba člena dozorčí rady.
 10. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady.
 11. Závěr valné hromady.

 

Práva účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře mají vlastníci účastnických cenných papírů společnosti (dále jen též „akcionáři Společnosti“), kteří jsou zapsáni v Seznamu akcionářů, který vede společnost.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10,30 hodin v místnosti konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené písemné plné moci.

Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti. Právnické osoby se při prezenci prokáží platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším tři měsíce, statutární zástupci platným průkazem totožnosti a zplnomocnění zástupci plnou mocí a platným průkazem totožnosti.

Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty vlastněných akcií představuje jeden hlas.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

Každý akcionář obdrží společně s pozvánkou na valnou hromadu i projednávané dokumenty

a) návrh změn stanov

b) roční účetní závěrku za rok 2022 ověřenou auditorem, výroční zprávu a návrh na rozdělení zisku za rok 2022.

Výše uvedené dokumenty jsou pro akcionáře přístupné rovněž v sídle společnosti (sekretariát generálního ředitele) ve lhůtě pro svolání valné hromady, každý pracovní den od 8,00 hod. do 15,00 hod.

 

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Jestliže akcionáři hodlají uplatnit právo na vysvětlení, nebo právo uplatnit návrhy a protinávrhy k návrhům usnesení, musí tak učinit způsobem a v termínu podle ustanovení § 357 - § 363 a § 369 Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“).

 

Návrh rozhodnutí valné hromady a jejich odůvodnění:

 

Zdůvodnění bodu pořadu 1) jednání valné hromady

V souladu s § 422 ZOK a stanovami společnosti volí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora. Do těchto funkcí představenstvo společnosti navrhuje následující osoby, které mají pro jejich výkon potřebné znalosti a zkušenosti:

 

Předseda valné hromady a skrutátor:                       JUDr. Pavel Kosnar, nar. 20. 12. 1972

bytem 326 00 Plzeň, Mezi Silnicemi 37a

 

Zapisovatel:                                                               Eva Pečená, nar. 24.12.1954

bytem 330 01 Kyšice, K Lukám 251

 

Ověřovatelé zápisu:                                                   Ing. Danuše Blažková, nar. 18. 9.1939

                                                                                   bytem 326 00 Plzeň, K Rozhraní 10

 

Ing. Jana Strejcová, nar. 21.2.1978

bytem 334 01 Přeštice, Komenského 98

 

V případě, že se některý z navržených členů orgánů valné hromady nezúčastní, navrhne předseda představenstva jiného člena, který bude způsobilý pro výkon této funkce.

 

Navrhované usnesení k bodu pořadu 1) jednání valné hromady

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení, navrženém představenstvem společnosti.

 

Zdůvodnění bodu pořadu 2) jednání valné hromady

V souladu s § 416 ZOK a stanovami společnosti do působnosti valné hromady patří projednání a schválení změn stanov společnosti. Ke schválení změn stanov se vyžaduje souhlas 2/3 hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě.

 

Navrhované usnesení k bodu pořadu 2) jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje

 • Změnu dosud platných stanov společnosti ze dne 15.9.2022 ve znění, které bylo akcionářům zasláno společně s pozvánkou na valnou hromadu.

 

Zdůvodnění bodu pořadu 3) jednání valné hromady

V souladu s § 421 ZOK a stanovami společnosti do působnosti valné hromady patří projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, projednání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně informace o výsledcích povinného auditu. Dle § 403 ZOK a stanov společnosti řádnou účetní závěrku projedná valná hromada do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

V rámci tohoto bodu pořadu se hlasování nepředpokládá.

 

Zdůvodnění bodu pořadu 4) jednání valné hromady

V souladu s ustanovením § 449, odst. 1 ZOK dozorčí rada seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a předkládá valné hromadě vyjádření o přezkumu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

V rámci tohoto bodu pořadu se hlasování nepředpokládá.

 

Zdůvodnění bodu pořadu 5) jednání valné hromady

V souladu s § 421 ZOK a stanovami společnosti do působnosti valné hromady patří schválení řádné účetní závěrky

 

Navrhované usnesení k bodu pořadu 5) jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje

 • řádnou účetní závěrku za rok 2022.

 

Zdůvodnění bodu pořadu 6) jednání valné hromady

V souladu s § 421 ZOK a stanovami společnosti do působnosti valné hromady patří rozhodnutí o rozdělení zisku.

Navrhované usnesení k bodu pořadu 6) jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje

 • rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu představenstva, který byl všem akcionářům zaslán společně s pozvánkou na valnou hromadu

 

Zdůvodnění bodu pořadu 7) jednání valné hromady

Schválení auditora patří do působnosti valné hromady. V souladu se Zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb. určuje auditora valná hromada.

Navrhované usnesení k bodu pořadu 7) jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje auditorem k provedení povinného auditu pro řádnou účetní závěrku za rok 2023 společnost: Pechmannova Partners  s.r.o. – IČ 40527034, č. auditorského oprávnění 069.

 

Zdůvodnění bodu pořadu 8) jednání valné hromady

V souladu s § 448 ZOK valná hromada společnosti odvolává členy dozorčí rady společnosti.

Navrhované usnesení k bodu pořadu 8) jednání valné hromady

Valná hromada odvolává paní Danuši Blažkovou z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 30. 4. 2023.

 

Zdůvodnění bodu pořadu 9) jednání valné hromady

V souladu s § 448 ZOK valná hromada společnosti volí členy dozorčí rady společnosti.

Navrhované usnesení k bodu pořadu 9) jednání valné hromady

Valná hromada volí paní Yvettu Černou, nar. 18.2.1963, bytem 323 00 Plzeň, Franze Liszta 79,  členem dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 1. 5. 2023.

 

Zdůvodnění bodu pořadu 10) jednání valné hromady

V souladu s § 59 ZOK valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Navrhované usnesení k bodu pořadu 10) jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady společnosti paní Yvetty Černé, a to ve znění, předloženém představenstvem společnosti.

 

V Přehýšově dne 23.03.2023.

 

Za Představenstvo Společnosti

DIOSS NÝŘANY a.s.

 

 

 

Ing. Igor Blažek                                                                     Tomáš Aulík

předseda představenstva                                                      místopředseda představenstva

 Snížení energetické náročnosti provozuNabídka volných výrobních kapacit

V současné době nabízíme volné výrobní kapacity těchto činností:
 
Práškové lakování s předúpravou zinečnatým fosfátem,
Elektroerozivní řezání,
CNC vertikální obrábění,
CNC soustružení.
 
 
V případě zájmu kontaktujte Obchodní úsek:
 
Ing. Jiří Bachmann (Ředitel obchodu a nákupu) – e-mail j.bachmann@dioss.cz , tel. +420 378 017 226 ,
Petr Zajíc (Obchodní a projektový manažer) – e-mail p.zajic@dioss.cz , tel. +420 378 017 240 ,
Andrea Hinterholzingerová (Obchodní referent) – e-mail a.hinterholzingerova@dioss.cz , tel. +420 378 017 211 .


3D Scanner MetraSCAN 750 Elite

3D Scanner MetraSCAN 750 Elite

Společnost DIOSS Nýřany a.s. nabízí od roku 2018 i služby v oblasti 3D skenování moderním skenerem Creaform MetraSCAN 3D 750 Elite v kombinaci s dotykovou sondou HandyPROBE Next.

K čemu lze 3D skenování využít?

- rozměrová kontrola kvality
- reverzní inženýrství
- podklad pro další 3D modelování designu
- uchování aktuálního stavu
- podklad pro 3D tisk
 

Jaké jsou hlavní výhody 3D skeneru Creaform MetraSCAN 3D 750 Elite?

- v současné době nejpřesnější mobilní systém 3D skenování
- velmi rychlé a bezproblémové skenování všech typů materiálů
- velký pracovní prostor
- lze skenovat kdekoliv – v měřící místnosti, na dílně, v provozu i venku
- kombinace 3D skenování a dotykové sondy HandyPROBE Next pokrývá všechny potřeby měření
- při využití referenčních značek lze se skenovaným objektem v průběhu skenování pohybovat
 
 

Více ZDE .Oprava mostu přes Vejprnický potok

V období  7-11/2017  probíhala na příjezdové cestě k areálu naší společnosti stavební akce „ OPRAVA MOSTU PŘES VEJPRNICKÝ POTOK“

Společnost DIOSS NÝŘANY a.s. podala na MěÚ Nýřany žádost o dotaci na tuto stavební akci. MěÚ Nýřany žádost schválil a poskytl dotaci ve výši 500 000,- Kč, která byla plně použita na částečnou úhradu této opravy.

Napište nám

Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy či poptávku.
Údaje označené hvězdičkou * jsou povinné.Kontakt

DIOSS NÝŘANY a.s.
Přehýšov 251
330 23 Přehýšov

+420 378 017 111
info@dioss.cz